SERVEIS PARCIALS 

  • ASSESSORAMENT

 MOTIUS pels quals es pot necessitar el servei:

Aquest servei pot ser útil en el moment de plantejar algun canvi en els nostres espais perquè es quan sorgeixen dubtes sobre: la distribució, els colors o tractament de les parets, o el procés per desenvolupar la modificació.

SERVEI:

Recopilem la informació del client que vol fer alguna modificació de l’espai, ja sigui en la distribució, la Il·luminació o el mobiliari, ja sigui simplement colors de pintura;  ho fem in situ o, amb un petit estudi previ, traslladem els arguments de la proposta de la forma més efectiva, per poder dur a terme els objectius.

  • DISSENY MOBILIARI A MIDA

 MOTIUS pels quals es pot necessitar el servei:

Potser necessiteu omplir un espai buit dins un ambient: posar-hi un moble i saber com hauria de ser per conjugar amb la resta del mobiliari. Si algun moble ja no compleix les funcions per a les quals estava previst, podria ser el moment de dissenyar-ne un de nou amb el plantejament de les necessitats actuals del client i aprofitar per modernitzar-lo.

SERVEI:

Dissenyem amb la llibertat d’escollir el material, la textura i el color, adaptant-nos a la mida de l’espai i entorn existents, per tal de fer un moble únic i personal.

 

  • ESTUDIS LUMÍNICS

MOTIUS pels quals es pot necessitar el servei:

Les lluminàries canvien i evolucionen tècnicament.

Canviar la il·luminació d’un espai pot suposar modificar radicalment l’estètica i el confort. En aquest moment hi ha al mercat moltes bombetes de baix consum. Actualment moltes làmpades poden substituir-se per bombetes de Leds.

SERVEI:

Un mateix espai pot estar il·luminat de diverses maneres, i cadascuna ens en fa canviar la percepció.

Fem estudis per canviar els ambients només amb la substitució de lluminàries.  Plantegem llums generals i/o específics segons funcions concretes a desenvolupar a cada lloc. Destaquem la importància d’integrar els llums amb l’arquitectura existent o amb els elements del mobiliari, tot aconseguint resultats molt interessants i personals.

  • ESTUDIS ACCESSIBILITAT

MOTIUS pels quals es pot necessitar el servei:         

En fer-nos grans, amb i la pèrdua d’agilitat i mobilitat, amb l’aparició d’alguna minusvalidesa o haver patit accident poden ser motius per haver de replantejar un espai i fer-lo accessible.

SERVEI:

Estudiem els espais per facilitar l’accessibilitat de les persones amb discapacitats.

Poden ser estudis de qualsevol àmbit de les persones: botigues, oficines, habitatges o simplement parts d’habitatges.

SERVEIS INTEGRALS

  • AVANTPROJECTES

És la fase prèvia al projecte i consisteix en l’elaboració dels plànols de planta amb diferents solucions de la distribució. És l’eina que utilitzem per dialogar amb el client  i reflexionar, i així posteriorment decidir quina solució s’adapta millor a les seves necessitats.

  • PROJECTES EXECUTIUS

Amb l’avantprojecte es realitzen tot el conjunt de plànols; plantes acotades, instal·lacions, alçats, detalls i memòries (descriptiva i d’acabats) per tal de fer comprensible el projecte i la seva execució.

  • PROJECTE D’EQUIPAMENT

 El projecte d’equipament pot ser la continuació del projecte executiu o un projecte parcial.

–      PRESSUPOSTOS

Elaborem els pressupostos segons el projecte. Amb l’assessorament tècnic de cada professional i proveïdor busquem sempre la solució més adient contemplant les característiques tècniques i el vessant econòmic dels elements que integraran la reforma.

  • EXECUCIÓ DE PROJECTES: direcció i coordinació d’obres

Planifiquem l’obra tenint en compte els terminis d’execució i l’interrelació d’intervenció dels industrials, fent que el procés sigui àgil i efectiu. Coordinem els industrials i fem visites d’obra, on resolem les incidències que sorgeixen, informant el client de qualsevol canvi que afecti el resultat o el cost de l’obra.

  • INTEGRACIÓ INTERIORISME/ARQUITECTURA: col·laboracions amb arquitectes

Col·laborem amb arquitectes tant en la concepció dels edificis d’obra nova com en la rehabilitació; intervenim en la distribució dels espais interiors, tot contemplant la ubicació del mobiliari preveient les instal·lacions, la qual cosa és imprescindible en el procés de l’obra d’acord amb els objectius finals del projecte.

Escollim els acabats de l’obra i de l’equipament com un conjunt; això ens permet un òptim resultat, coherent en la seva globalitat.

  • LLICÈNCIES

Disposem d’un equip de professionals per tramitar qualsevol tipus de llicència (obertura, obres, etc.)